कसले पुरा गर्न सक्छ मेरो चाहना ? सम्पर्क गर्नु होला

कसले पुरा गर्न सक्छ मेरो चाहना ? सम्पर्क गर्नु होला

 

 

 

कसले पुरा गर्न सक्छ मेरो चाहना ? सम्पर्क गर्नु होला

 

 

 

कसले पुरा गर्न सक्छ मेरो चाहना ? सम्पर्क गर्नु होला

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *