भिडियो कलमा गो’प्य अं’ग हेरा-हेर गर्नाले घर-बार नै बि’ग्रियो

 

भिडियो कलमा गो’प्य अं’ग हेरा-हेर गर्नाले घर-बार नै बि’ग्रियो

 

 

 

 

भिडियो कलमा गो’प्य अं’ग हेरा-हेर गर्नाले घर-बार नै बि’ग्रियो

 

 

 

भिडियो कलमा गो’प्य अं’ग हेरा-हेर गर्नाले घर-बार नै बि’ग्रियो

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *