खाने मुखले त खानेकुरा खान्छ नखाने मुख लाइ के खु’वाउने होला‘

खाने मुखले त खानेकुरा खान्छ नखाने मुख लाइ के खु’वाउने होला‘

 

 

 

खाने मुखले त खानेकुरा खान्छ नखाने मुख लाइ के खु’वाउने होला‘

 

 

 

खाने मुखले त खानेकुरा खान्छ नखाने मुख लाइ के खु’वाउने होला‘

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *