सबै केटाहरूलाई सं’स्कारी केटी चाहिने रे, म एक्लै कहा कहा भ्याउने

सबै केटाहरूलाई सं’स्कारी केटी चाहिने रे, म एक्लै कहा कहा भ्याउने

 

 

 

सबै केटाहरूलाई सं’स्कारी केटी चाहिने रे, म एक्लै कहा कहा भ्याउने

 

 

 

सबै केटाहरूलाई सं’स्कारी केटी चाहिने रे, म एक्लै कहा कहा भ्याउने

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *