खाने मुखले त खानेकुरा खान्छ नखाने मुख लाइ के खु’वाउने होला…

खाने मुखले त खानेकुरा खान्छ नखाने मुख लाइ के खु’वाउने होला…

 

 

 

खाने मुखले त खानेकुरा खान्छ नखाने मुख लाइ के खु’वाउने होला…

 

 

 

खाने मुखले त खानेकुरा खान्छ नखाने मुख लाइ के खु’वाउने होला…

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *