क,ठै दैब नि कति नि,ष्ठुरी द,यामाया भए अ,न्तिम पटक फोटोमा छो,एर रि,प लेखिदिनुहोला

साउन ३०, २०७९ सोमबार 1407

क,ठै दैब नि कति नि,ष्ठुरी द,यामाया भए अ,न्तिम पटक फोटोमा छो,एर रि,प लेखिदिनुहोला

क,ठै दैब नि कति नि,ष्ठुरी द!यामाया भए अन्तिम पटक फो टोमा छोएर रि,प लेखिदिनु । द,या भए अन्तिम पटक फो टो मा छोएर रि,प लेखिदिनुहोला राम्रोसंग सं,सारलाई दे,ख्न न,पाई पा,पी दै,बले ल,ग्यो ।

क,ठै दैब नि कति नि,ष्ठुरी द!यामाया भए अन्तिम पटक फो टोमा छोएर रि,प लेखिदिनु । द,या भए अन्तिम पटक फो टो मा छोएर रि,प लेखिदिनुहोला राम्रोसंग सं,सारलाई दे,ख्न न,पाई पा,पी दै,बले ल,ग्यो ।

क,ठै दैब नि कति नि,ष्ठुरी द!यामाया भए अन्तिम पटक फो टोमा छोएर रि,प लेखिदिनु । द,या भए अन्तिम पटक फो टो मा छोएर रि,प लेखिदिनुहोला राम्रोसंग सं,सारलाई दे,ख्न न,पाई पा,पी दै,बले ल,ग्यो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्