क,ठै दैब नि कति नि,ष्ठुरी द,यामाया भए अ,न्तिम पटक फोटोमा छो,एर रि,प लेखिदिनुहोला

क,ठै दैब नि कति नि,ष्ठुरी द!यामाया भए अन्तिम पटक फो टोमा छोएर रि,प लेखिदिनु । द,या भए अन्तिम पटक फो टो मा छोएर रि,प लेखिदिनुहोला राम्रोसंग सं,सारलाई दे,ख्न न,पाई पा,पी दै,बले ल,ग्यो ।

क,ठै दैब नि कति नि,ष्ठुरी द!यामाया भए अन्तिम पटक फो टोमा छोएर रि,प लेखिदिनु । द,या भए अन्तिम पटक फो टो मा छोएर रि,प लेखिदिनुहोला राम्रोसंग सं,सारलाई दे,ख्न न,पाई पा,पी दै,बले ल,ग्यो ।

क,ठै दैब नि कति नि,ष्ठुरी द!यामाया भए अन्तिम पटक फो टोमा छोएर रि,प लेखिदिनु । द,या भए अन्तिम पटक फो टो मा छोएर रि,प लेखिदिनुहोला राम्रोसंग सं,सारलाई दे,ख्न न,पाई पा,पी दै,बले ल,ग्यो ।

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *